Rapporter och artiklar med Ulla Tebelius som författare

Här har vi lagt ut rapporter och artiklar som författats av professor Ulla Tebelius, eller som hon är medförfattare till. Om du vill läsa och skriva ut en artikel eller en rapport (pdf-format) klickar du på pdf-symbolen.

Varför fortsätter tonårsflickor att idrotta?

Artikel i svensk Idrott, nr 2 1998.

 

Självtillit eller prestationsångest

Idrottandets betydelse för unga kvinnor under tonåren.

Artikel i Svensk Idrott nr 3, 1999

Girls' involvement in Sport –

Dynamics of sport participation of 12-19 year old female-athletes.

Teenage girls’ sports participation - Significance for the development of a positive self-esteem.

 

Ulla Tebelius

Ulla Tebelius är professor emerita i pedagogik och har tjänstgjort dels vid Högskolan i Halmstad, dels vid Luleå tekniska universitet, institutionen i Skellefteå.

Hon har lång erfarenhet av undervisning, har utvecklat kurser och varit programansvarig inom idrottspedagogik, fritidsvetenskap och högskolepedagogik samt magisterprogram i pedagogik. Intresset för pedagogiska frågor avspeglar sig bl.a. i hennes skriftliga produktion, som bl.a. innefattar Grundbok i forskningsmetod, Vuxenpedagogik samt boken "Skolan i centrum". Dessutom har hon skrivit artiklar om flickor och idrott samt ungdomsdemokrati. Hon har varit ansvarig för olika utvärderingar, bl.a. utbildningsdepartementets satsning på kompetensutveckling av lärare, IT i Skolan, tillsammans med HLS i Jönköping. I början av 90-talet arbetade hon i Zambia på uppdrag av Swedish Cooperative Centre.

Som professor i pedagogik har hon bedrivet forskarutbildning och handlett ett 10-tal doktorander fram till disputation. Hon har varit forskningsledare för forskningsmiljön Lärande och Sociala Relationer (HH) samt Turism, upplevelse och fritidsvetenskap (LTU)

Hennes forskning handlar om lärande och utveckling framförallt i fritids- och idrottssammanhang. Under 6 år arbetade hon med att bygga upp undervisning och forskning inom området fritidsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Detta har utmynnat i boken ”Fritid i senmoderna samhällen” (Studentlitteratur, 2011).

Publikationer i urval

Avhandling

Aggestedt, B. & Tebelius, U. (1977). Barns upplevelser av idrott. Göteborg Studies in Educational Sciences 23. Acta Universitatis Gothoburgensis

Vetenskapliga artiklar

Tebelius, U. (2009). The Significance of Sport Participation for Teenage Girls’ Self-image. A Longitudinal Study. Kinanthropologica, Vol.45, 2009/1

Tebelius, U. (2007). Youth leaders’ view of their professional tasks. World Leisure and Recreation Journal. Vol. 40, no 2

Tebelius, U. (2005). Strategies in leisure club work. Bowling together. Seven articles from the Malmö conference. World Leisure and European Conference in Malmö, May 23-27

Tebelius, U. (2001).The significance of sport participation for teenage girls’ self-image. A longitudinal study. Kinanthropologica, Vol.37, 2001/2

Tebelius, U. (1998). Community-work; a new concept for leisure-workers? World Leisure and Recreational Journal, no 2/98

Forsberg, L. & Tebelius, U. (2005b). Which identity do girls create in the stable? Bowling together. Seven articles from the Malmö conference. World Leisure and European Conference in Malmö, May 23-27

Fritzdorf, L. & Tebelius, U. m.fl. (2003). To implement learner-centred education at the university – a battle against windmills. Proceedings at 8th IUT-conference in Växjö, 18 – 19 June, 2003.

Vetenskapliga presentationer

Tebelius, U. (2007). Socialkonstruktivistiskt perspektiv på fritid. Paper presented at Sveriges Sociologförbunds kongress. Februari 8-9. Lunds universitet

Tebelius, U. (2005). Strategies in leisure club work. Paper presented at the World Leisure European Conference, May 23-27. Malmö Högskola

Tebelius, U. (2004). How to get youth engaged in democracy. Some experiences from leisure youth work in Sweden. Paper presented at the 32nd NERA Conference, March 11-14, Reykavik, Island

Tebelius, U. (2003). What teachers talk about when they talk about school. Paper presented at the NERA Conference, March 6-9, Köpenhamn, Danmark

Forsberg, L. & Tebelius, U. (2005a). Horse riding as a leisure activity – a historical review. Paper presented at the first conference of Lifestyle, Health and Technology, June 1 - 3. Luleå tekniska universitet

Fritzdorf, L., Tebelius, U. (2005a).”Then it should be like this – you have to chose!” Children designing their own computer games. Paper presented at the ITRA Conference, July. Alicante, Spain
Fritzdorf, L., Tebelius, U. (2005b). Changing patterns of participation - children and teachers designing computer games in school. Paper presented at the 11th Earli Conference, August. Nicosia, Cyprus

Böcker

Tebelius, U. (2011). Fritid i senmoderna samhällen. Lund: Studentlitteratur

Tebelius, U. & Ericsson, M. (2001). Demokrati som procedur eller engagemang. Unga kvinnors och mäns möjlighet till demokratisk påverkan. Forskning i Halmstad nr 4. Högskolan i Halmstad

Tebelius, U. (2000). Skolan i centrum. Lund: Studentlitteratur

Hård af Segerstad, H., Klasson, A., Tebelius, U. (2007). Vuxenpedagogik. Lund: Studentlitteratur

Chaib, M., Tebelius, U. (2004). Kompetensutveckling med IT. Sammanfattande slutrapport för

utvärderingen av satsningen IT i Skolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet.